Lid worden?

Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom! Als je lid wilt worden van s.v. RWF kun je het onderstaande digitaal formulier invullen.

Formulieren:

Digitaal aanmeldformulier SV RWF

Aanmeldformulier

Geboortedatum(Vereist)
Indien van toepassing
Ondergetekende verklaart bij aanmelding dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken en regels opgenomen in de bijlage (‘afspraken en regels voor leden en ouders/verzorgers s.v. R.W.F.’) en machtigt hij s.v. R.W.F. tot het incasseren van contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer. Bij leeftijd onder de 18 jaar is een handtekening van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) vereist.
Datum ondertekening(Vereist)
Graag volledige naam invullen
Bij aanmeldingen van leden van 11 jaar en ouder graag een losse PASFOTO bijvoegen voor het aanvragen van een digitale spelerspas. Deze pas is nodig om wedstrijden te kunnen spelen voor s.v. R.W.F.
Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Vrijwillgerswerk

Onderstaand de activiteiten/ functies die ieder seizoen ingevuld moeten worden. Dit houdt in dat iedereen gedurende het seizoen (minimaal) 2 keer tot (maximaal) wekelijks een bepaalde activiteit/ functie voor zijn/ haar rekening neemt, afhankelijk van de activiteit/ functie die u invult:

Voor ouder(s)/verzorgers
Voor Senioren
Wij verzoeken u 1 of meerdere keuzes te maken uit de bovenstaande activiteiten/functies. Maakt u geen keuze, dan bepaalt s.v. R.W.F. voor welke werkzaamheden u wordt ingepland.

Bijlage: afspraken en regels voor leden en ouders/ verzorgers s.v. R.W.F:

1. De contributiebedragen zijn als volgt:
t/m 12 jaar € 26,00 per kwartaal
13 t/m 17 jaar € 34,00 per kwartaal
18 jaar e.o. € 47,00 per kwartaal

Het bestuur van s.v. R.W.F. is gerechtigd deze contributiebijdragen te wijzigen.

Alle KNVB-boetes – bijvoorbeeld voor gele en rode kaarten – komen voor rekening van het betreffende lid zelf. De contributiebijdragen en eventuele boetes worden ieder kwartaal van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Indien men in de loop van het seizoen besluit tot opzegging van het lidmaatschap, dan is men verplicht de contributie tot het einde van het lopende voetbalseizoen te betalen. Indien men besluit om voor het volgende seizoen het lidmaatschap op te zeggen, dan dient het afmeldingsformulier VÓÓR 16 juni te zijn ingeleverd. Indien het formulier niet voor 16 juni is ingeleverd, dan is voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd.

2. Leden van 18 jaar en ouder en de ouder(s)/verzorger(s) van de leden jonger dan 18 jaar zijn verplicht om gedurende het seizoen de club te ondersteunen bij de diverse werkzaamheden die zich tijdens het voetbalseizoen voordoen. Denk hierbij bij aan het fluiten van jeugdwedstrijden, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op het sportcomplex, kantinedienst, etc. Onderaan deze bijlage kunt u aangeven bij welke werkzaamheden u de club wilt ondersteunen. Maakt u geen keuze, dan
bepaalt s.v. R.W.F. voor welke werkzaamheden u wordt ingepland. Aan het begin van elk seizoen ontvangt u een rooster wanneer u wordt verwacht. Indien u op de ingeroosterde datum verhinderd bent, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. Als u uw verplichtingen niet nakomt dan bent u een boetebedrag verschuldigd van € 50,00. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een legitieme reden waardoor u verhinderd bent om de toegewezen werkzaamheden uit te voeren; het bestuur van s.v. R.W.F. bepaalt of er sprake is van
een legitieme reden.

3. S.v. R.W.F. beschikt over een kledingfonds. Uit dit kledingfonds worden nieuwe sokken (voorzien
van het R.W.F.-logo) en broekjes betaald. Leden van s.v. R.W.F. kunnen maximaal 1 keer per jaar
een beroep doen op het kledingfonds. Hiervoor betaalt ieder lid van s.v. R.W.F. jaarlijks een vast
bedrag. Voor de leden jonger dan 18 jaar bedraagt het bedrag € 10,00 en voor de leden van 18 jaar
en ouder bedraagt het bedrag € 15,00. Het bedrag voor het kledingfonds wordt jaarlijks in of
omstreeks de maand februari afgeschreven.

4. Voor het wassen van de voetbalkleding worden per team afspraken gemaakt. Het kan zijn dat er een vergoeding wordt gevraagd of dat om beurten gewassen wordt. De seniorenteams betalen per wedstrijd een bepaald bedrag (de hoogte hiervan wordt per team vastgesteld aan het begin van ieder seizoen).

5. Ouders/verzorgers van leden onder de 18 jaar zijn verplicht om tijdens het voetbalseizoen bij uitwedstrijden van jeugdteams enkele keren als chauffeur te fungeren (mits u in het bezit van een auto en rijbewijs bent).

6.Het wordt gewaardeerd dat u – indien mogelijk – regelmatig bij thuis-/uitwedstrijden van uw kind aanwezig bent, om belangstelling te tonen voor de sport die uw kind bij s.v. R.W.F. uitoefent.

7. Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht om jaarlijks 5 loten van de Grote Club Actie te kopen: voor zichzelf dan wel voor doorverkoop aan derden. Het verschuldigde bedrag van deze vijf loten zal elk seizoen omstreeks het einde van de maand november de opgegeven bankrekening worden afgeschreven. Ook de junioren zal gevraagd worden om loten van de Grote Club Actie te verkopen.

8. De spelers van de jeugdteams zijn verplicht om na een trainingen en wedstrijden te douchen. Voorts dient men op trainingsdagen minimaal een kwartier voor aanvang van de training aanwezig zijn, zodat er tijdig met de training kan worden begonnen.

9. E-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om leden op de hoogte te stellen van mededelingen, nieuws en activiteiten binnen s.v. R.W.F.

10. Met ondertekening wordt toestemming verleend voor het publiceren van beeldmateriaal (bv. teamfoto’s) waarbij de aangemelde herkenbaar in beeld is. Publicaties van beeldmateriaal worden gebruikt voor de internetsite en sociale media van s.v. R.W.F. Het doel van publicatie is onder andere
het informeren van de achterban.