Vacatures RWF

26 juni 2023

Vacatures

Voorzitter

In verband met het eindigen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter, zoeken wij een enthousiaste en gedreven voorzitter. De taken bestaan onder andere uit:

 • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
 • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
 • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
 • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
 • Laat zich periodiek informeren door de commissies.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties. Bezoeken KNVB vergaderingen.
 • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Competenties:

 • Je bent een verbinder en hebt een open communicatiestijl;
 • Je kan leiding geven maar ook goed samenwerken;
 • Je hebt hart voor SV RWF.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Arwin v.d. Wier: 0657323099.

Secretaris

Per 2024

 • Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Competenties:

 • Je bent zelfstandig maar werkt ook goed samen met de overige bestuursleden;
 • Je kan plannen en organiseren;
 • Je kan je schriftelijk goed uitdrukken;
 • Je bent nauwkeurig.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Sandra Rodenboog 0683383453.

Penningmeester

In verband met het eindigen van de bestuurstermijn van de huidige penningmeester, zoeken wij een enthousiaste en nauwkeurige penningmeester.

De taken bestaan onder andere uit:

 • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
 • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
 • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • In samenwerking met de ledenadministratie de volledige ledenadministratie van de vereniging voeren.

Competenties:

 • Je hebt cijfermatig inzicht en werkt nauwkeurig;
 • Je bent zelfstandig maar werkt ook goed samen met de overige bestuursleden.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Klaas Krijgsheld 0611813421. Gezien de aard van de werkzaamheden en de inwerkperiode / overdracht van de werkzaamheden zoeken wij p.o. een geschikte kandidaat!

Algemeen lid
 • Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
 • Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies.
 • Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Arwin v.d. Wier: 0657323099.

Voorzitter jeugdcommissie

In verband met het eindigen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter, zoeken wij een enthousiaste voorzitter jeugdcommissie.

De taken bestaan onder andere uit:

 • Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
 • Coördineert de diverse commissietaken.
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
 • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
 • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
 • Zorgt voor werving van jeugdtrainers.
 • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
 • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
 • Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.
 • Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

Competenties

 • Je bent enthousiast en gedreven;
 • Je hebt hart voor de doelgroep (én hun ouders/verzorgers);
 • Je bent een verbinder en communicatief vaardig. Bij voorkeur heb je een open communicatiestijl.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Jannes Donker: 0649287567.

Vrijwilliger coördinator(en)

Bepaald in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere: werving en plaatsing vrijwilligers, ondersteunen en begeleiding vrijwilligers, het stimuleren van deskundigheidsbevordering, het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid het maken van afspraken, regels en wetgeving communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)

Werving en plaatsing:

 • In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;
 • In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
 • Maken van taakomschrijvingen;
 • Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;
 • Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures;
 • Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
 • Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;
 • Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.

Ondersteuning en begeleiding:

 • Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
 • Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;
 • Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;
 • Stimuleren van doorstroom naar andere functies;
 • Zorgen voor noodzakelijke materialen;
 • Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
 • Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.

Deskundigheidsbevordering:

 • Inventariseren van de opleidingswensen en –behoeften;
 • Op de hoogte blijven van het aanbod van cursussen e.d.;
 • Contact onderhouden met cursusaanbieders;

Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging;

 • Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen;
 • Verspreiden van informatie (werk- en infobladen e.d.);
 • Organiseren van consultatie door collega’s.

Communicatie:

 • Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
 • Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
 • Opstellen van persberichten e.d.;
 • Onderhouden van externe contacten (gemeente, bond, etc.).

Afspraken, regels en wetgeving:

 • Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst;
 • Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen;
 • Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d.

Beleid:

 • Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
 • Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
 • Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;
 • Opstellen van een vrijwilligersplan;
 • Bespreken van het plan met de betrokkenen;
 • Opstellen van een actieplan;
 • Coördineren van de uitvoering van het plan;
 • Evalueren van de resultaten.

Meer informatie via Sandra Rodenboog: 0683383453

Toernooicommissie

RWF is de sportclub van Frieschepalen en omgeving. We zijn er zeer trots op dat in ons dorp met ca. 1000 inwoners we 6 seniorenteams, 1 dames en twee meiden elftallen en in alle leeftijden een jeugdelftal hebben. Om dit in de komende jaren ook mogelijk te maken is het opleiden van onze jeugdspelers erg belangrijk.

Elke zaterdag voetballen is natuurlijk erg leuk maar het spelen op een toernooi heeft wat extra’s. RWF heeft een rijke geschiedenis met zeer geslaagde jeugdtoernooien. Een toernooi is niet alle voor de spelers erg leuk maar ook de voor de club een mooi uithangbord.

Om dit in de toekomst weer mogelijk te maken zijn we op zoek naar een toernooicommissie. De precieze invulling gaat in overleg. Wat we zoeken zijn een aantal enthousiaste kar-trekkers die dit willen oppakken.

Zou je graag mee willen bouwen aan de toekomst van RWF. Meld je dan aan bij de Jeugdcommissie.

Meer informatie Jannes Donker 06-49287567

Vertrouwenspersoon

s.v. R.W.F. is een voetbalvereniging welke zich voor ogen stelt om voor een iedereen een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen.

Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet s.v. R.W.F. er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren, pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Op dit moment is er een vacature voor een vertrouwenscontactpersoon .

Deze vertrouwenscontactpersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.

Deze vertrouwenscontactpersoon neemt vragen, klachten en meldingen over ongewenst gedrag in behandeling. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon bij s.v. R.W.F. heeft de volgende taken:

 • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
 • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
 • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
 • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

We vinden het belangrijk dat we snel weer invulling voor deze taak.

In verband met het vertrouwelijke karakter gaat de voorkeur gaat uit naar iemand met een redelijk afstand tot de club en haar leden.

Voor meer informatie graag contact met het bestuur.

Trainer RWF 3 & 4

Sportvereniging Rood Wit Frieschepalen (s.v. R.W.F.) is een voetbalvereniging die een belangrijke regionale functie vervult, met meer dan 200 leden. Als één van de weinige verenigingen in de omgeving faciliteert s.v. RWF het zaterdagamateurvoetbal. Sportieve ambities gaan hand in hand met ontspanning, gezelligheid en clubbinding.

Wie zoeken wij:

Voor ons derde en vierde elftal zijn we op zoek naar een trainer/coach. Heb jij naast prestatie ook plezier hoog in het vaandel, en wil jij je graag ontwikkelen als voetbaltrainer. Dan is deze vacature vast en zeker iets voor jou.

Wat verwachten wij van de kandidaat:

 • Is een motivator en is communicatief sterk.
 • Heeft een duidelijke visie op voetbal.
 • Maakt spelers zowel individueel als in teamverband sterker.
 • Heeft oog overige teams en kan samenwerken met het technische kader.
 • Trainers in het bezit van UEFA/trainerslicentie C hebben welkom om te solliciteren, Maar ook trainers met trainer ervaring of als je de bereidheid een licentie te halen te willen halen zijn geschikt voor de functie.
 • Is een verbinder en hecht veel waarde aan een goede sfeer in het team, zowel binnen als buiten het veld.

Wat kan de kandidaat van ons verwachten:

 • Een enthousiaste spelersgroep.
 • Een club die op alle gebieden volop in ontwikkeling is.
 • Goede faciliteiten om een goed trainingsniveau te realiseren.
 • Ondersteuning vanuit de technische commissie.
 • Opleidingsmogelijkheden, en ruimte om je te ontwikkelen als trainer.

Wil je meer informatie over de functie als trainer bij s.v. RWF? Dan kun je contact opnemen met Arwin van der Wier 0657323099.

Trainer RWF 2

Sportvereniging Rood Wit Frieschepalen (s.v. R.W.F.) is een voetbalvereniging die een belangrijke regionale functie vervult, met meer dan 200 leden. Als één van de weinige verenigingen in de omgeving faciliteert s.v. RWF het zaterdagamateurvoetbal. Sportieve ambities gaan hand in hand met ontspanning, gezelligheid en clubbinding.

Wie zoeken wij:

Voor ons tweede elftal uitkomend in de reserve tweede klasse zijn wij opzoek naar een trainer/coach. Heb jij naast prestatie ook plezier hoog in het vaandel, en wil jij je graag ontwikkelen als voetbaltrainer. Dan is deze vacature vast en zeker iets voor jou.

Wat verwachten wij van de kandidaat:

 • Is een motivator en is communicatief sterk.
 • Heeft een duidelijke visie op voetbal.
 • Maakt spelers zowel individueel als in teamverband sterker.
 • Heeft oog voor de jeugd en overige teams en kan samenwerken met het technische kader.
 • Is in het bezit van UEFA/trainerslicentie C (TCIII), of de bereidheid deze te willen halen.
 • Is een verbinder en hecht veel waarde aan een goede sfeer in het team, zowel binnen als buiten het veld.

Wat kan de kandidaat van ons verwachten:

 • Een jonge en enthousiaste spelersgroep.
 • Een club die op alle gebieden volop in ontwikkeling is.
 • Goede faciliteiten om een goed trainingsniveau te realiseren.
 • Ondersteuning vanuit de technische commissie.
 • Opleidingsmogelijkheden, en ruimte om je te ontwikkelen als trainer.
 • Een marktconforme vergoeding.

Wil je meer informatie over de functie als trainer van de B – selectie van s.v. RWF? Dan kun je telefonisch contact opnemen met Arwin van der Wier, 0657323099. Heb je interesse? Stuur dan je c.v. plus motivatie naar: avdwier@gmail.com.

Vacature Ontvangstcomité

RWF is de sportclub van Frieschepalen en omgeving. We zijn er zeer trots op dat in ons dorp met ca. 1000 inwoners we 6 seniorenteams, 1 dames en twee meiden elftallen en in alle leeftijden een jeugdelftal hebben.

Elke zaterdag ontvangen we een hoop gasten op ons sportpark. Voor een goede ontvangst zoeken we een welkomstcomité. Graag zouden we de gasten een warm welkom willen geven. Heb je zaterdagen tijd om de teams naar de juiste kleed box te begeleiden? De leiders te voorzien van een bakje koffie? En hun vragen te beantwoorden? Meld je dan aan bij het bestuur

Mediachef

RWF is de sportclub van Frieschepalen en omgeving. We zijn er zeer trots op dat in ons dorp met ca. 1000 inwoners we 6 seniorenteams, 1 dames en twee meiden elftallen en in alle leeftijden een jeugdelftal hebben. Een club van meer dan 200 leden.

Om onze leden goed te informeren is er een website en ook via Facebook wordt er veel gedeeld. Ook is het belangrijk dat de club naar buiten op de juiste manier zichtbaar wordt. Om de juiste informatie te delen en de website en facebookpagina goed up to date te houden zoeken we een mediachef.

Taken voor de mediachef:

Voor onze leden en gasten is de website een belangrijke informatiebron. Het is belangrijk dat de juiste informatie aanwezig is.

 • Er zorgen voor dragen we beter zichtbaar worden in ander mediakanalen.
 • Er voor zorgen dat alle teams zichtbaar zijn bijvoorbeeld met wedstrijd verslagen goede teamfoto’s leuke weetjes.
 • Maken van posters advertenties voor werven van leden, toernooien etc.
 • Maken van filmpjes van de verschillen teams. Voor op website of ander platformen.
 • Informatie delen met lokale kranten zodat RWF zichtbaar wordt.
 • Om je goed te informeren onderhoud je veel contact met het bestuur en de leiders van alle teams.

Zou je graag mee willen bouwen aan de toekomst van RWF. Meer informatie via bestuur

Trainer-coach RWF JO17

RWF is de sportclub van Frieschepalen en omgeving. We zijn er zeer trots op dat in ons dorp met ca. 1000 inwoners we 6 seniorenteams, 1 dames en twee meiden elftallen en in alle leeftijden een jeugdelftal hebben. Om dit in de komende jaren ook mogelijk te maken is het opleiden van onze jeugdspelers erg belangrijk.

Voor het komende seizoen zoeken we een trainer-coach voor onze JO17 voor dit team verzorg je twee keer in de week een trainingen ben je bij alle wedstijden aanwezig voor de coaching van het team. Samen met een vaste leider zorg je dat het een hecht team wordt. En dat de spelers zich verder ontwikkelen.

Je krijgt ondersteuning van de jeugdcommissie en vanaf volgend seizoen willen we voor alle standaard elftallen gebruik gaan maken een nader te bepalen voetbaloefenstof. Samen met de coördinator en de trainers van de andere elftallen wordt samen gewerkt aan de ontwikkeling van de spelers. We verwachten dat je aan deze overleggen actief bijdraagt.

Trainers van RWF krijgen de mogelijk om op kosten van de club een KNVB opleiding te volgen. Ook is na het behalen van de opleiding een onkostenvergoeding mogelijk.

RWF jeugdtrainers krijgen een trainingspak van de club en afhankelijk van de het aantal gemaakte uren is het ook mogelijk voetbalschoenen en andere vergoedingen te ontvangen.

Het is mogelijk om deze functie samen met een andere trainer coach in te vullen.

Zou je graag mee willen bouwen aan de toekomst van RWF. Meld je dan aan bij de Jeugdcommissie. Meer informatie Jannes Donker 06-49287567

Trainer-coach RWF JO15

RWF is de sportclub van Frieschepalen en omgeving. We zijn er zeer trots op dat in ons dorp met ca. 1000 inwoners we 6 seniorenteams, 1 dames en twee meiden elftallen en in alle leeftijden een jeugdelftal hebben. Om dit in de komende jaren ook mogelijk te maken is het opleiden van onze jeugdspelers erg belangrijk.

Voor het komende seizoen zoeken we een trainer-coach voor onze JO15 voor dit team verzorg je twee keer in de week een trainingen ben je bij alle wedstijden aanwezig voor de coaching van het team. Samen met een vaste leider zorg je dat het een hecht team wordt. En dat de spelers zich verder ontwikkelen.

Je krijgt ondersteuning van de jeugdcommissie en vanaf volgend seizoen willen we voor alle standaard elftallen gebruik gaan maken een nader te bepalen voetbaloefenstof. Samen met de coördinator en de trainers van de andere elftallen wordt samen gewerkt aan de ontwikkeling van de spelers. We verwachten dat je aan deze overleggen actief bijdraagt.

Trainers van RWF krijgen de mogelijk om op kosten van de club een KNVB opleiding te volgen. Ook is na het behalen van de opleiding een onkostenvergoeding mogelijk.

RWF jeugdtrainers krijgen een trainingspak van de club en afhankelijk van de het aantal gemaakte uren is het ook mogelijk voetbalschoenen en andere vergoedingen te ontvangen.

Het is mogelijk om deze functie samen met een andere trainer coach in te vullen.

Zou je graag mee willen bouwen aan de toekomst van RWF?

Meld je dan aan bij de Jeugdcommissie. Meer informatie Jannes Donker 06-49287567

Jeugd coördinator tot JO12

RWF is de sportclub van Frieschepalen en omgeving. We zijn er zeer trots op dat in ons dorp met ca. 1000 inwoners we 6 seniorenteams, 1 dames en twee meiden elftallen en in alle leeftijden een jeugdelftal hebben. Om dit in de komende jaren ook mogelijk te maken is het opleiden van onze jeugdspelers erg belangrijk.

Om in de toekomst ook de voldoende leden te houden zoeken we een coördinator de jeugdteams tot JO12.

De coördinator gaat samen met de jeugdcommissie zich bezig houden met de organisatie rondom de jongste jeugd. Waar de trainers zich vooral met het voetbal technisch gedeeld bezighouden zal de coördinator de overige zaken regelen.

Taken voor de coördinator; werven van jeugdleden, introductie voor nieuwe ouders, organiseren van de activiteiten rondom het voetbal. Contact onderhouden met de ouders, contact onderhouden met de trainers. Contact onderhouden met de KNVB en bijeenkomsten KNVB bezoeken. Binnen de club het jeugdvoetbal op de kaart zetten.

Om dit te kunnen uitvoeren zal de coördinator regelmatig bij de trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams aanwezig zijn.

Zou je graag mee willen bouwen aan de toekomst van RWF. Meld je dan aan bij de Jeugdcommissie. Meer informatie Jannes Donker 06-49287567

Heb je interesse in een van deze vacatures of wil je meer informatie, neem dan contact op met ons! bestuur@sv-rwf.nl

Delen op social media